patronat_prezydenta

O SIDiR

O SIDiR

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR)

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) zostało założone w 1994 r. jako niezależna organizacja pozarządowa skupiająca najwyższej klasy specjalistów z dziedzin związanych z budownictwem i zarządzaniem dużymi projektami budowlanymi, nawiązując tym samym do funkcjonującego w latach 1914 – 1939 Koła Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (KIDIR).

KIDIR zostało powołane do życia dzięki staraniom inżynierów Ksawerego Gnoińskiego i Mieczysław Pożaryskiego, którzy w 1913 r. znaleźli się w gronie założycieli światowej federacji stowarzyszeń inżynierskich Fédération International des Ingénieurs-Conseils (FIDIC). Ci wybitni inżynierowie z polskimi korzeniami doprowadzili do tego, że na Kongresie w Bernie K.I.D.I.R został przyjęty do FIDIC.

Historia Federacji FIDIC rozpoczęła się 1913 roku w Gandawie, gdzie zebrał się Komitet Organizacyjny reprezentujący inżynierów z 10-ciu krajów europejskich, który postanowił powołać do życia organizację inżynierów konsultantów w branży budowlanej. Głównym celem było wspólne dokształcanie się, wymiana doświadczeń oraz krzewienie idei konsultingu dla poprawy procesów inwestycyjnych na świecie.

Należy podkreślić, że Światowy Kongres FIDIC w roku 1926 odbył się w Warszawie. Uczestniczyło w nim 77 delegatów reprezentujących 14 krajów członkowskich.

FIDIC zaprzestał swojej działalności w okresie II Wojny Światowej. Natychmiast po jej zakończeniu wznowił działalność, natomiast polska organizacja utraciła swoje członkostwo. Powodem był brak możliwości prowadzenia niezależnego konsultingu w polskiej gospodarce planowej.

Dopiero po zmianie systemu politycznego w Polsce tj. po 1989 r. nasi starsi koledzy z inicjatywy inżyniera Jerzego Madziara podjęli próbę reaktywowania KIDIR-u oraz wznowienia członkostwa w FIDIC. Działania te doprowadziły do powołania w ramach Towarzystwa Konsultantów Polskich (TKP) samodzielnego oddziału TKP KIDiR, które ponownie uzyskało członkostwo w szeregach światowej federacji na Walnym Zgromadzeniu FIDIC w Tokio w 1991 r. Założone w 1994 r. Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), przejęło tradycje KIDIR i zostało jego kontynuatorem, a Walne Zgromadzenie FIDIC w Sydney zaakceptowało zmianę nazwy polskiej organizacji członkowskiej. Od tego momentu SIDiR jest członkiem i wyłącznym reprezentantem FIDIC w Polsce.

SIDiR jest także jedynym krajowym członkiem European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA), którą to federację reprezentuje w Polsce na zasadach wyłączności.

Ponadto SIDiR jest członkiem wspierającym Dispute Resolution Board Fundation (DRBF), a członkowie zwyczajni SIDiR aktywnie uczestniczą w pracach DRBF.

Sąd arbitrażowy przy SIDiR